KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

MADDE – 1: KONU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Adana Demirspor Kulübü Derneği ve Adana Demirspor Sportif Yatırımlar ve Ticaret A.Ş. (“Adana Demirspor”) tarafından işbu kişisel verilerin korunmasına ve işlenmesine ilişkin aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”), üyelik ilişkisi nedeniyle üyelerimizden (“Üye”) elde edilen veya işlenen her türlü kişisel verinin, özel hayatın gizliliği esası çerçevesinde işlenmesine dair Üyenin aydınlatılması amacıyla düzenlenmiştir.

MADDE – 2: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında Adana Demirspor tarafından; KVKK kapsamında “özel nitelikli kişisel veri” olarak nitelendirilen bilgileri de dahil her türlü kişisel veriler Üye tarafından doğrudan temin edilmesi suretiyle KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında elektronik ve fiziki ortamlar aracılığı ile toplanarak işbu Aydınlatma Metni’de yer alan amaçlar ile yurt içinde ve açık rızanız dahilinde yurt dışında işlenebilmektedir.

MADDE – 3: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 • Dernekler Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak üyelik işlemi aktivasyonunu sağlamak,
 • Yukarıda belirlenen çerçevede Adana Demirspor Kulübü Tüzüğü ile tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmek,
 • Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,
 • Adana Demirspor ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile aşağıda III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişilerin amaç ve faaliyetleri kapsamında olmak suretiyle,
 • Bunların hizmetleri ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
 • Bunların faaliyet konuları ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından tarafınıza faydalanma imkânı sunmak,
 • Bunların bünyesinde sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapabilmek,
 • Bunların genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlarından tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılması, kutlama ve temenni iletimi,
 • Bunların etkinlikleri ile ilgili içerikler, bilet satışları ve gelişmelerden tarafınızın haberdar edilmesi,
 • Adana Demirspor menfaat ve politikaları doğrultusunda ticari amaçlarla kullanmak,
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek,
 • Adana Demirspor’un sponsorlarına, destekçilerine, iş ortaklarına etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden tarafınızı haberdar etmek,
 • Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
 • Tarafınızın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek,
 • Uygulama/aplikasyon yönetmek,
 • Adana Demirspor tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
 • Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmek,
 • Adana Demirspor ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* tarafından çıkarılan ve/veya çıkarılacak olan her türlü sadakat kart ile Adana Demirspor ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri (yenileme, sona erme vb.) yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilik vb.ni bildirmek,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve
 • KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla,

Adana Demirspor ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile aşağıda III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir.

MADDE 4- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Üye, kişisel verilerinin KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme ve aktarma şartları dâhilinde Adana Demirspor çatısı altında ileride kurulacak şirket ve bağlı ortaklıklar da dahil olmak üzere Adana Demirspor ve aşağıda unvanları yazılı ilişkili şirket ve kuruluşları ile bu şirketlerin iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabileceğine açık rıza göstermektedir.

Adana Demirspor şirket ve kuruluşları:

 • Adana Demirspor Kulübü Derneği
 • Adana Demirspor Sportif Yatırımlar ve Ticaret A.Ş.
 • Adana Demirspor Futbol A.Ş.

MADDE 5- AÇIK RIZA GEREKTİRMEYEN İŞLEME HALLERİ 

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Adana Demirspor, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Adana Demirspor ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Adana Demirspor’un bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Adana Demirspor’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

MADDE – 6: KVKK KAPSAMINDA ÜYE HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak, Üye,

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğunuz ve yukarıda bahsi geçen haklarınızı kullanmak için [link] linkinde bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurarak www.adanademirspor.org.tr sitesine kayıt olduğunuz elektronik posta adresinden kisiselveri@adanademirspor.org.tr adresine mail göndererek veya [link] linkinde bulunan başvuru formunun çıktısını alıp eksiksiz doldurarak Adana Demirspor Kulübü Sinanpaşa Mah. Hacı Sabancı Blv. No:31/Z01 Yüreğir/Adana şahsen başvuru ile ya da iadeli posta yoluyla tarafımıza iletebilirsiniz.

Adana Demirspor, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Adana Demirspor’un Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti alma hakkı saklıdır.

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman yukarıda bahsedilen iletişim yollarıyla Adana Demirspor’a bildirebilirsiniz.

MADDE 7- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME SÜRESİ

KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK 7. maddesinin 1. fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca Adana Demirspor olarak verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.